Verkoopsvoorwaarden

1.Onze algemene en bijzondere verkoops- en leveringsvoorwaarden zijn tegenstelbaar aan onze klanten en worden beschouwd als zijnde aanvaard door hen, zelfs indien zij in strijd zouden zijn met hun eigen voorwaarden.Deze laatste binden ons derhalve slechts wanneer wij ze schriftelijk hebben aanvaard. Ons akkoord kan in geen geval worden afgeleid uit de omstandigheid dat wij de handelsovereenkomst zouden aanvaard hebben zonder te protesteren tegen de bepalingen die verwijzen naar de voorwaarden of naar andere gelijkaardige bepalingen van onze kopers.De ontoepasselijkheid van een bepaling van onze voorwaarden (door ons goedgekeurd) doet geen afbreuk aan de toepassing van de andere bepalingen.

2.Alle producten die door ons aangeboden worden zijn zo volledig mogelijk en te goeder trouw beschreven.De aanbiedingen en prijzen zijn geldig op de dag wanneer ze op onze website aangeboden worden en voor een periode vermeld in onze catalogi en folder. Wij kunnen niet aansprakelijk gesteld worden voor zetfouten die in onze aanbiedingen voorkomen. Onze prijzen kunnen op ieder ogenblik gewijzigd worden ,zonder voorafgaand bericht. Onze prijsofferte zijn voorzien van een tijdslimiet afhankelijk van de productgroep.

3.De leveringstermijnen zijn slechts ter informatie vermeld en kunnen niet gewaarborgd worden. De vertragingen kunnen geen aanleiding geven tot annulatie van de bestelling, noch tot enige vergoeding, noch tot een weigering van de goederen door de koper. De bestellingen met een leveringstermijn langer dan 1 maand worden aanvaard onder voorbehoud van prijsstijging die door onze eigen leveranciers worden toegepast.

4.Alle goederen reizen op risico van de klant. Levering is volledig gratis bij bestelling van min. 100.00 euro excl.BTW. Kleinere orders worden verhoogd met 12.00 euro excl.BTW portkosten + administratiekosten. Bestellingen kleiner dan 20.00 euro excl.BTW. worden niet aanvaard.

5.Gezien onze hoedanigheid van tussenpersoon, is de hoedanigheid tot de door ons geleverde goederen beperkt tot de waarborg toegekend door de fabrikant Het aankoopfactuur is steeds nodig voor de garantie te waarborgen.

6.Het voorschot door de koper betaald komt in mindering op de bestelprijs en maakt geen handgeld uit. 

7.Al onze facturen en koopwaar zijn contant betaalbaar netto zonder korting. Andere kredietvoorwaarden na goedkeuring van uw dossier. Alle goederen blijven eigendom van Kantoorcenter Cockx bvba., tot op het ogenblik van volledige betaling. Er kunnen gedeeltelijk facturen uitgegeven worden naargelang van de levering van de goederen Indien de factuur, op aanvraag van de opdrachtgever, opgesteld wordt op naam van een derde, zijn de opdrachtgever en de derde solidair verantwoordelijk voor de betaling ervan. In geval van vertraging of laattijdigheid zal van rechtswege en zonder ingebrekestelling een interest ten belope van 12% per jaar verschuldigd zijn, alsook een forfaitaire vergoeding gelijk aan 15% van het factuurbedrag, zonder dat deze vergoeding minder dan 50.00 euro kan bedragen.

8 Alle contracten getekend door Kantoorcenter Cockx bvba worden uitsluitend aan het Belgisch recht onderworpen. Alleen de rechtbanken van Leuven zijn bevoegd.

9 Alle prijzen op de webshop zijn uitgedrukt in euro en zijn onder voorbehoud van prijswijzigingen, druk- en publicatiefouten. Cockx kantoorcenter is niet verantwoordelijk voor dergelijke fouten.

10. Opgelet!

Postzegels dienen altijd op voorhand betaald te worden op het rekeningnummer: KBC: BE 92 4313 6942 0123 - BIC KREDBEBB of ING: BE 77 3300 6266 0842 - BIC BBRUBEBB. Verwijs bij de betaling naar je ordernummer.

Online bestellingen met enkel postzegels worden niet in behandeling genomen.

 

Niet gevonden wat je zocht? Contacteer ons voor meer informatie of een vrijblijvende offerte.